ÁSZF

Eladó adatai

Elnevezése: Defect Cars Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2360 Gyál, Pesti út 26.
Adószáma: 14964798-2-13.
Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-146154

Fizetési módok: Készpénz, utánvét

Jótállás, Garancia, Szavatosság:

A vásárló jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény, valamint a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelete szabályozza.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban a 49/2003. (VII. 30.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizeti. A szállítási sérülést csak abban az esetben tudja Eladó elfogadni, ha az áru átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készült. Amennyiben nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár a Vevőt terheli. A csere az ÁSZF-ben feltűntetett telephelyen történik, a hibás gumiabroncsot Vevőnek kell odajuttatni! Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Eladó az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékekre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a gyártó előírásait betartják. Szélsőséges út és használati körülmények esetében Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés igazolása.

A garancia érvényesítésének, ill. Vevő panaszainak bejelentési helye az Eladó telephelye: 2360 Gyál, Pesti út 26.

A garanciális igény bejelentésnek tartalmaznia kell: bejelentő nevét, az abroncs részletes adatait (méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám), maradvány csatornamélység, a hiba leírása, a vásárlói számla sorszáma, a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

A garanciális igény elbírálását a gumiabroncs gyártó végzi. A jogos reklamációnak elismert abroncsot Eladó a vevő kérésére új abroncsra cseréli, vagy annak árát megtéríti.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

  • helytelen tárolás miatti hibákra,

  • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,

  • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,

  • javított abroncsokra,

  • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,

  • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,

  • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

Elállás vásárlástól

A Vevő a termék átvételtől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.

A Vevő az elállási jogát

a) a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolhatja, kivéve, amennyiben Vevő tájékoztatása elmarad, ez utóbbi esetben az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik,

b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a a tájékoztatás írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Eladó a teljesítést a Vevő beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Eladó felelősségvállalása

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. Eladó a házhoz szállítást nem igénylő vásárlókkal szemben fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy 3 munkanapon keresztül tudja foglalásban tartani a rendelt gumiabroncsokat. Ha Vevő másképp nem rendelkezik, 3 munkanap után a foglalás automatikusan törlődik. Eladó fenntartja a jogot a Vevővel szemben - előzetes értesítés nélkül - a rendelés visszautasítására, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, a szolgáltatás és tartalom részleges vagy teljes körű szüneteltetésére illetve megszüntetésére. Eladó nem vállal felelősséget sem a szolgáltatott tartalom egészére, vagy annak csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért. Mivel Eladó mint kereskedő lép fel az abroncsgyártók és Vevő között, ezért nem vállal felelősséget semmilyen olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a gumiabroncsokkal kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Vevő kijelenti, hogy a harmadik személy által Eladón keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be Eladót és annak alkalmazottait. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és Vevő hatáskörébe tartozik.

Vevő felelősségvállalása

Vevő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, továbbá az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Vevő megtéríti Eladó számára. Ilyen esetben a többletköltség összegéről Eladó számlát állít ki. 

Adatvédelmi nyilatkozat

Vevő személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az Defect Cars Kft. tiszteletben tartja és titkosan kezeli személyes adataidat. A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át (kivéve futárszolgálat), nyilvánosságra nem hozzuk. A megrendeléskor megadott címen Eladó ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.